Algemene Voowaarden

DOEL - TOEPASSING – GELDIGHEID


1.Deze voorwaarden zijn bedoeld om:

- Iedere potentiële klant in te lichten over de voorwaarden en modaliteiten waarin de Verkoper tot de verkoop en de levering van producten uit de on-line catalogus op de Website overgaat;
- De rechten en verplichtingen bevestigen van de partijen in verband met de verkoop van producten in de catalogus geplaatst door Verkoper op de Website.

2. Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) zijn van toepassing op alle verkopen van de door de verkoper in de catalogus geplaatst genoemde producten, handelend ten behoeve van niet-professionele Klanten.

Als gevolg hiervan, de bevestiging van de bestelling door de klant (dubbelklik op de knop "BEVESTIGEN") impliceert de volledige en onvoorwaardelijke verbinding aan deze AVV, met uitsluiting van alle andere documenten.

Specifieke eisen voor bepaalde producten kunnen deze voorwaarden aanvullen. Ze worden dan aangegeven in de presentatie van het product.

3. De versie van de algemene voorwaarden van toepassing zijnde op elke bestelling gevalideerd op de website van de verkoper, is degene die on-line is op de datum van validering van de bestelling. Die versie zal het contract regeren vanaf afsluiting tot en met de beëindiging van de voorziene garanties.

De verkoper behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden van verkoop te wijzigen. Elke nieuwe versie van de Voorwaarden zal vooraf worden geplaatst op de startpagina van de website van Verkoper.

Het feit dat de verkoper zich niet laat voorstaan op een gegeven moment van enige bepaling van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand van hun uiteindelijke toepassing.

2 - DEFINITIES

Voordeel: elke dienst geleverd door de verkoper aan begunstigde.

Begunstigde(n): Klant (en) houder (s) van de FUGAM Kaart.

Bestelformulier: Aankoop order doorgegeven door de Klant op de Website van de verkoper in overeenstemming met deze AVV.

FUGAM kaart: klantenkaart uitgegeven door de vennootschap FUGAM en verkocht op de website http://www.pecheur.com
Klant: Iedere persoon optredend als niet-professioneel, die een Order wil plaatsen in overeenstemming met deze AVV.

Pecheur.com account: lopende rekening op naam van de Klant in de Accounting van verkoper voor de registratie van activa en terugbetalingen van de verkoper aan de Klant en de betaling door de Klant aan de verkoper binnen de activa en geregistreerde aflossingen. Dit account kan in geen geval een debetsaldo worden ten koste van de klant.

AVV: Algemene Verkoopvoorwaarden.

Verzoek tot invordering: afdrukbaar document op de website, waardoor de Begunstigde een verzoek tot invordering aan de verkoper kan doen.

Product specificatie: gedetailleerde product omschrijving aangeboden door de verkoper op de website.

Levering: Verzending van één of meer producten in de uitvoering van een door de partijen goedgekeurd Bestelformulier.

Product: Alle goederen te koop aangeboden in de catalogus geplaatst door Verkoper.

Klantenservice: Afdeling van de FUGAM organisatie die verantwoordelijk is voor de klant relatie, te bereiken:

- Telefonisch op 04 70 90 07 18 van maandag t/m donderdag van 8:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 17.30 en vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 16:30
- Per e-mail op het volgende adres: contact @pecheur.com
- Per post op het volgende adres: 7 rue des Prés Lias 03800 GANNAT

Retouren service: Afdeling van de FUGAM organisatie verantwoordelijk voor de klant relatie, te bereiken:

- Telefonisch op 04 70 90 07 18 van maandag t/m donderdag van 8:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 17.30 en vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 16:30
- Per e-mail op het volgende adres: contact @pecheur.com
- Per post op het volgende adres: 7 rue des Prés Lias 03800 Gannat

Website: http://www.pecheur.com. Pecheur.com is een Frans handelsmerk gedeponeerd door de Vennootschap FUGAM SAS onder nummer 07 3521194 en Domeinnaam ingediend door de Vennootschap FUGAM.

Transporteur: La Poste, Exapac of een ander transportbedrijf voorgeselecteerd door de verkoper en door de Klant goedgekeurd.

Verkoper: FUGAM SAS met een kapitaal van € 503.500, gevestigd in GANNAT (03800) - 7 rue des Prés Lias 03800 Gannat, ingeschreven bij het RCS van CUSSET onder het nummer 451 858 385. Redacteur van de website.
3 - ONLINE CONTRACT

1. Elementen van het online contract.
Het gehele contract wordt gevormd door de volgende elementen:
- ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN
- BESTELFORMULIER
- AANVAARDING VAN ORDER
- FACTUUR
Al deze elementen tezamen vormen een ondeelbaar geheel, met uitsluiting van alle andere documenten.

2. Stadia van afsluiten van het contract.

De koopovereenkomst online is pas definitief aan het einde van de volgende stappen:
- lezen en goedkeuring door de Klant van deze Algemene Verkoop Voorwaarden,
- het verstrekken van alle informatie die nodig is voor het opstellen van het Bestelformulier,
- validatie van de bestelling door de Klant,
- validatie van de betaling,
- aanvaarding van het bestelformulier door de verkoper, onderworpen aan de bepalingen van artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.

Bij elke stap, zal de klant gevraagd worden om de gegevens te bevestigen door een "dubbel klik" in overeenstemming met de wet van 13 maart 2000 en de wet van 21 juni 2004 welke een onherroepelijke aanvaarding van de voorwaarden die worden aangeboden impliceert.

De acceptatie of afkeuring van de Order door de verkoper, om legitieme redenen als bedoeld in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden wordt bevestigd per email.

3. Aangeboden talen voor het sluiten van het online contract.
Alle contractuele documenten zijn geschreven in het Frans. Klant moet een voldoende niveau hebben voor het begrijpen van de Franse taal. In geen geval is de Verkoper aansprakelijk voor het slecht begrijpen van de Franse taal door de Klant.

4. Archivering van online contracten.

Alle contractuele documenten worden opgeslagen in de klant account PECHEUR.COM. Echter, de bankgegevens voor de uitvoering van online betaling worden op geen enkele manier gearchiveerd op grond van artikel 7 van deze Algemene Verkoop Voorwaarden.
Contractdocumenten zullen worden bewaard voor een periode van 120 maanden.

5. Het contract online bekijken

De Klant heeft op de website persoonlijke klantomgeving, geïdentificeerd door zijn e-mailadres en wachtwoord, waardoor ze alle betreffende contractuele documenten kan bekijken en afdrukken.

6. Bewijsstukken

Verkoper raadt klanten aan alle contractuele documenten, alsook de beschrijving van de bestelde product(en) af te drukken en te behouden.
Het kan ook bestaan uit juridische bewijsstukken, communicatie, Bestelformulieren, facturen, betalingsbewijzen en alle documenten aan archivering onderworpen van het bestek in het computersysteem van de verkoper, waartoe de klant toegang heeft, zoals hierboven vermeld (artikel 3.5).

4 - PRODUCTEN

1. Catalogus van de Verkoper

De producten online te koop aangeboden in de catalogus van de Verkoper worden gefabriceerd en gedistribueerd door leveranciers die de conformiteit van het product met de Franse wetgeving en de in Frankrijk geldende normen garanderen.

Wanneer een product online te koop aangeboden in de catalogus van de Verkoper, door de leverancier uit de markt wordt gehaald, om welke reden ook, zal de verkoper het product zo spoedig mogelijk uit de catalogus verwijderen.

Indien de intrekking van een product door de leverancier voorkomt dat de verkoper een bestelling kan naleven, kan de klant geen beroep indienen tegen de verkoper die zich in dit geval bezig houd met het voorzien van de klant van een soortgelijk product in dezelfde prijsklasse, naar keuze van de Klant, of de terugbetaling van de betaalde bedragen.

2. Beschrijving en informatie over de Producten - Productspecificaties

De essentiële kenmerken van de producten in de catalogus van de verkoper worden geleverd door leveranciers en geplaatst bij de Productspecificaties door Verkoper, die er naar streeft de meest accurate manier mogelijk dit te leveren.

3. Product Beschikbaarheid

De Verkoper verbindt zich aan het naleven van de ontvangen Bestelformulieren binnen de grenzen van beschikbare voorraden ofwel bij de verkoper ofwel bij de leverancier.
In geval van onbeschikbaarheid van een besteld product verbindt de verkoper zich ertoe de Klant hierover te informeren zo snel als hijzelf deze kennis heeft.

In geval van onbeschikbaarheid, zal de verkoper een terugbetaling aanbieden of een waarde bedrag te besteden in de hele catalogus van de verkoper.

Indien de klant kiest voor een terugbetaling, zal Verkoper het door de klant betaalde bedrag onverwijld en uiterlijk binnen 30 dagen terug betalen. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt ver de bedragen rente betaald tegen het wettelijke tarief.

5 - BESTELLINGEN

De klant plaatst een bestelling volgens het huidige proces op de Website en bevestigt het gedetailleerde Bestelformulier.

1. Rechtsbevoegdheid

Alleen personen die juridisch gezien in staat zijn contracten aan te gaan mogen een bestelling plaatsen.
Om hun rechtsbevoegdheid te certificeren, zal de klant gevraagd worden bij de bestelling, te garanderen dat zij de volledige rechtsbevoegdheid heeft zich te houden aan de AVV en om het contract af te sluiten.
Bovendien, bij het betalen met een creditcard, zal de klant worden gevraagd om te garanderen dat hij volledig bevoegd is om de genoemde kaart te gebruiken en dat het toegang biedt tot voldoende middelen om alle kosten die nodig zijn om de rekening te betalen te dekken.

2. Registratie
Bij zijn eerste bestelling, moet de klant zich inschrijven op de website.
Om zich te kunnen registreren, accepteert de Klant de gevraagde informatie te verstrekken en verbindt zich aan de waarheidsgetrouwheid van de volgende gegevens :
- naam,
- datum en geboorteplaats,
- adres,
- Telefoonnummer,
- e-mailadres,
- type betaalkaart (kaartnummer, vervaldatum en cryptogram).

De website geeft elke klant een automatisch wachtwoord, die door de klant kan worden aangepast in zijn persoonlijke klantomgeving.

Bij elk bezoek, bij het benaderen van persoonlijke gegevens, of bij het plaatsen van een bestelling, zal de klant eerder zijn geïdentificeerd door een gebruikersnaam en wachtwoord, met dien verstande dat deze niet wordt gebruikt voor betaling.
3. Totstandbrenging van Bestelformulier

Voor de totstandbrenging van het Bestelformulier, moet de Klant aanleveren :
- de bestelde product(en) identificeren, en ervoor zorgdragen zo specifiek mogelijk te zijn over de referentienummers, kleuren, maten, etc ..., in overeenstemming met de productspecificaties,
- alle voor de levering benodigde informatie : het afleveradres, toegangscode, étage ... en in geval van bijzondere leveringsomstandigheden een telefoonnummer dat overdag kan worden bereikt om afspraken te maken.
Verkoper genereert een Bestelformulier met alle gegevens door de Klant gegeven met de prijs van de bestelling.

4. Validatie van Bestelformulier

De klant moet alle informatie en de prijs op het Bestelformulier controleren, en eventuele fouten corrigeren.

Het bestelformulier dient te worden gevalideerd:
- of door afdrukken en verzenden van Bestelformulier in papieren versie vergezeld van betaalcheque via de post naar FUGAM - Klantenservice - 1 Rue du Gaz - BP 35-03800 GANNAT,
- of door middel van een "dubbel klik" op de knop "BEVESTIGEN" van de virtuele betaalterminal,
- of door middel van een "dubbel klik" op de "BETAAL MET UW PECHEUR.COM ACCOUNT " knop.

De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele fouten ingevoerd door de klant of de gevolgen in termen van vertragingen of leveringsfouten.

Derhalve, wanneer de levering niet kan plaatsvinden als gevolg van een fout van de klant, zijn de kosten van her verzending voor rekening van klant. Bovendien zal de Klant zich onthouden van elke claim met betrekking tot vertraging van levering.

5. Vertraging of het niet plaatsen van een bestelling
De Verkoper zal niet worden beschuldigd of verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van gebeurtenissen buiten haar controle, waaronder overmacht, die de uitvoering van de online bestelling kan vertragen of verhinderen.

6 - PRIJZEN

1. Samenstelling en validiteit

De prijs van de bestelling is samengesteld uit:
- de prijs van de product (en), inclusief BTW,
- behandelingskosten,
- verzendkosten.

Productprijzen. De prijzen van de producten die op de website zijn uitgedrukt in euro’s inclusief BTW, exclusief de voorbereidings- en verzendkosten en zijn geldig zolang ze in de Productspecificaties aanwezig zijn.

Als de prijs van hetzelfde product wordt vermeld op een andere locatie op de website (bijvoorbeeld op de homepage of een nieuwsbrief), dan wordt de prijs aangegeven in de Productspecificatie als geldende prijs beschouwd.

Producten worden geleverd tegen de geldende prijs op het moment van het plaatsen van de Bestelling.

Verzendkosten. Een bijdrage aan verzendkosten is vereist voor elke levering van minder dan 79 €. Dergelijke kosten worden vermeld op het bestelformulier.

ALTERNATIEF: Leveringen "in het buitenland", "in de DOM", etc. ... zijn onderworpen aan speciale voorwaarden die de klant zal worden medegedeeld vóór de validatie van Bestelformulier. De kosten van levering wordt bepaald door het totale gewicht van de levering op basis van de tarieven van de Transporteur.

Deze bijdrage omvat de voorbereidingskosten voor de bestelling en zijn specifieke verpakking.
Het bedrag van deze bijdrage is aangegeven in de samenvatting van het Bestelformulier.

2. Prijsschommelingen

Het uitvoeren van specifieke promotiecampagnes kan resulteren in een fluctuatie in de prijs van één of meerdere producten voor een beperkte tijdsduur en getoond op de website.
Dergelijke prijsschommelingen geven geen recht op restitutie voor buiten de actieperiode geplaatste bestellingen.

3. Eventuele fouten

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke typografische fouten.

Mocht er een fout optreden zal de verkoper contact opnemen met de klant om te waarschuwen voor de fout gemaakt door zijn kantoor en hem eraan herinneren dat de Bestelling in rekening wordt gebracht onder de gecorrigeerde voorwaarden.

Echter, in geval van weigering van de klant om de gecorrigeerde prijs te aanvaarden, is de klant vrij de bestelling te annuleren, zonder boete.

7 - BETALING

1. Betaling

Betaling dient te geschieden in Euro's, op de dag van de bestelling. Echter, bij orders met een bedrag van meer dan € 200 incl. BTW, heeft de Klant de mogelijkheid om te betalen in drie termijnen zonder kosten ".

Op geen enkel moment, kunnen de betalingen worden beschouwd als borg of aanbetaling.

Om zijn bestelling te betalen, heeft de koper de volgende betaalmethoden:
-creditkaart
- Pecheur.com account,
- PayPal

De volgende Creditcards worden geaccepteerd op de site: Carte Bleue, Visa of Mastercard.
De Klant garandeert de verkoper dat hij over de vereiste toestemming beschikt om de betalingswijze die hij kiest te gebruiken, bij het registreren van het Bestelformulier.

De verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling en / of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en de methoden van executie, in geval van niet-betaling van enig bedrag verschuldigd door de Klant of betaalincident.

Straffen op een bedrag gelijk aan de wettelijke rente plus 3 punten zijn automatisch van toepassing op de verschuldigde bedragen aan het einde van een termijn van tien dagen vanaf de factuurdatum of bij kennisgeving van de afwijzing van de bankbetaling. De levering van een nieuwe order kan worden opgeschort in geval van te late betaling van een eerdere bestelling, niettegenstaande de bepalingen ervan.

De verkoper behoudt zich het recht voor om een fotokopie van de identiteitskaart van de Klant te vragen voor een betaling per cheque. In dit geval wordt de bestelling gezien als definitief door de klant gevalideerd, na ontvangst van de vereiste documenten. Voor bedragen hoger dan € 200 excl. BTW, behoudt de verkoper zich het recht voor om een fotokopie van een identiteitsbewijs te vragen.

BELANGRIJK. In geval van betaling per cheque, zal Bestelformulier gezien worden als effectief gevalideerd door de klant na ontvangst van de betaling per cheque, of wanneer de betrokken bank betalingscentra hebben hun akkoord hebben gegeven.

2. Betalingsveiligheid

Voor de veiligheid van de transacties, vraagt de verkoper aan haar klanten bankgegevens voor elke nieuwe bestelling.
De verkoper maakt gebruik van de beveiligde betalingssystemen.
Tijdens de afwikkeling van de transactie, wordt de klant automatisch verbonden met de server van het betaling verwerkingscentrum.

Bankgegevens beschermd door encryptie, hebben geen doorgang door de systemen van de verkoper, en worden daarom niet door hem behouden.

8 - AANVAARDING VAN HET BESTELFORMULIER

Zonder wettige reden voor de weigering van het Bestelformulier, zal het Bestelformulier uitdrukkelijk worden aanvaard door de Verkoper.

Op grond van artikel L. 122-1 van de Consumptie Code, heeft de verkoper het recht om de bestelling te weigeren met een beroep op een legitieme reden. Het is al gespecificeerd dat de kwalificatie van de "legitieme redenen", de volgende strekking omvatten:

- anomalie op de bestelling,
- betaal weigering
- betaalachterstand op vorige bestellingen,
- onbeschikbaarheid van de producten
abnormaal gedrag van de consument
consument met slechte bedoelingen
een eerder bestaand geschil
onwelvoeglijkheden ten overstaan van de medewerkers
De aanvaarding van Bestelformulier of de weigering van de bestelling door de verkoper worden meegedeeld aan de Klant met alle tot zijn beschikking zijnde middelen: e-mail, fax, post.

Het contract zal definitief worden gesloten, op de datum van aanvaarding van Bestelformulier.

9 - LEVERING

1. Plaats van levering

Leveringen vinden plaats op het adres dat door de Klant voor dat doel is opgegeven op het Bestelformulier.

Het afleveradres dient een fysiek adres te zijn (naam, straat, nummer, postcode, plaats, land). FUGAM SAS behoudt zich het recht voor om levering te weigeren aan een postbus.

2.Leveringsvoorwaarden

Behalve in bijzondere gevallen of onbeschikbaarheid van een of meer producten, worden de bestelde producten in één keer geleverd.

SAS FUGAM behoudt zich het recht voor, wanneer een bestelling meerdere referenties omvat, waarvan sommige tijdelijk niet beschikbaar zijn of definitief zijn teruggetrokken, om de bestelling te verzenden zonder deze ontbrekende referentie(s). De prijs van de ontbrekende referentie wordt onmiddellijk overgemaakt op de Pecheur.com account en overdracht op de bankrekening van de klant wordt gedaan binnen 72 (werk)uur na het klikken op mail die informeert over de terugbetaling en, voor elke terugbetalingsaanvraag per post, binnen een termijn van maximaal 15 dagen.

In geval van uitdrukkelijk verzoek van de Klant met betrekking tot verpakkings- of vervoersvoorwaarden van het product, schriftelijk door de verkoper naar behoren geaccepteerd, zal de daaraan verbonden kosten in een aanvullende specifieke facturering in rekening worden gebracht waarvoor de offerte vooraf schriftelijk is geaccepteerd door de Klant.

3. Levering - Leveringstermijn

De leveringstermijn van producten is expliciet opgenomen in de productspecificaties. Deze termijn is uitzondert van weekenden en feestdagen, en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten door de leverancier bevestigd.

De uiterste leveringsdatum van de bestelling waaraan de verkoper zich verbindt is expliciet op het Bestelformulier vermeld.

In geval van niet-naleving van de uiterste leveringsdatum vermeld in Bestelformulier, kan de klant de bestelling annuleren door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar de klantenservice.

De opzegging wordt niet in behandeling genomen door de verkoper als de verzending of levering niet wordt bereikt tussen het verzenden en ontvangen van de brief.

De betaling door de Klant wordt onmiddellijk geregistreerd op zijn Pecheur.com account en zal worden terugbetaald op verzoek, binnen een termijn van maximaal 15 dagen na de datum van betaling van de prijs door de klant.

In geval van niet-naleving van de uiterste leveringstermijn, kan de verkoper van alle of een deel van zijn aansprakelijkheid worden ontheven door te bewijzen dat het niet of slecht uitvoeren van de overeenkomst is toe te rekenen aan de klant, aan een onvoorzienbare en onoverkomelijke derde partij bij de overeenkomst en / of in geval van overmacht.

4. Ontvangst

De Klant stemt ermee in om alle benodigde informatie te verstrekken voor een succesvolle levering (in het bijzonder een telefoonnummer waar de vervoerder de klant overdag op kan bereiken).

De Klant stemt ermee in, voor zichzelf of voor de Begunstigde van de producten, de levering van de goederen op het aangegeven adres te ontvangen.

Bij de levering moet, de klant of Begunstigde van producten, indien gevraagd, zijn identiteit bewijzen.
De klant moet de toestand van de geleverde goederen controleren.

Verkoper zal zo spoedig mogelijk en op eigen kosten, geleverde producten vervangen, welke zijn geleverd met gebreken of non-conformiteit, indien dit naar behoren is bewezen door de Klant.

5. Retouren

1. In geval van product retouren:

Producten kunnen slechts geretourneerd worden in het kader van het herroepingsrecht, niet-conformiteit of defect.

2. Productretour modaliteiten:
Product (en) worden verzonden door de klant naar de Klantenservice, met vermelding van hun keuze voor de ruiling of terugbetaling. Het recht op retour wordt uitgeoefend zonder boete. Onder remboursement retouren worden niet aanvaard.

De retourbon aanwezig in elke verpakking moet worden ingevuld door de exacte reden voor de retourzending aan te geven. Als de bon niet aanwezig is in de verpakking, kan de klant contact opnemen met de klantenservice zodat deze bon elektronisch kan worden verzonden.

Retourkosten worden gedragen door PECHEUR.COM met het vooraf betaalde etiket op elk pakket. Alleen voor Frankrijk, Corsica en Monaco en met uitzondering van diervoederen, Catfish producten, sculpturen Cap Vert, boten, kano's, kajaks en producten van het merk Fun Yak, Alumacraft, Linder, Ocean Kayaks, Necky kayaks, Old Town, Rotomod, Gumotex en de abonnementen. Voor deze items, kan vóór terugkeer een verzoek worden gedaan door de klant aan de Retourenservice, met al de vermelding van de keuze voor ruiling of terugbetaling. De afdeling Retouren zal voorts de retour in behandeling nemen door een dossiernummer toe te wijzen. Er wordt gesteld dat producten met een toegewezen dossiernummer in overeenstemming met de bepalingen van deze paragraaf, zullen profiteren van een versnelde procedure voor de behandeling.

Producten moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking, met de vermelding dat voor boeken, dvd's, video's en CDR, geld dat de cellofaan verpakking niet mag zijn geopend wanneer het retourneren wordt gemotiveerd door een andere reden dan het bestaan van niet-conformiteit of defect.

3. Terugkeer van producten geeft aanleiding tot de keuze van de Klant:
1. Ruilen: de kosten van her verzending worden gedragen door PECHEUR.COM met het prepaid etiket op elk pakket. Geen enkele andere vorm van aanlevering zal worden geaccepteerd.

2. Terugbetaling:
- voor Klanten uit Frankrijk, Corsica en Monaco word de prijs van het geretourneerde product onmiddellijk geregistreerd op de Pecheur.com klant Account en betaald per cheque door een enkele klik op de informatie e-mail met betrekking tot terugbetaling. Indien de betaling van de bestelling werd gedaan door middel van een creditcard of PayPal, zal de terugbetaling worden gedaan via het bij de bestelling gebruikte betaalmiddel.
- voor klanten buiten Frankrijk, Corsica en Monaco: de prijs van het teruggestuurde product word terugbetaald via de bij de bestelling gebruikte betaalmethode.

10 - HERROEPINGSRECHT

De klant beschikt over een termijn van 20 dagen vanaf de datum van ontvangst, om de bestelde producten te retourneren.

Producten moeten worden teruggestuurd naar de verkoper, in perfect verkoopbare staat, in oorspronkelijke staat (verpakking, accessoires, handleidingen ...), naar behoren verzegeld en vergezeld van de ondertekende retourbon, volgens de hierboven beschreven procedure.

Op grond van artikel L. 121-20-2 van de Consumptie Code, kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend:

- voor de levering van goederen die naar de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die duidelijk gepersonaliseerd zijn of die wegens hun aard niet opnieuw kunnen worden verzonden of snel kunnen bederven of verlopen,
- voor de levering van audio-of video-opnamen, evenals voor de levering van een reproduceerbaar werk, indien door de klant ontzegeld, om de auteursrechten te beschermen.

Een beperking van het herroepingsrecht is uitdrukkelijk vermeld op de Productspecificatie van het betrokken product.

11 - OVERDRACHT VAN EIGENDOM - OVERGANG VAN RISICO

De Verkoper behoud het volledige eigendom van de verkochte producten tot de betaling volledig is ontvangen, in hoofdsom, kosten en belastingen inbegrepen.


12 - GARANTIE

1. Strekking

Producten hebben, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen:
-de wettelijke garantie van overeenstemming op grond van artikel L211-4 van de Code,
-de wettelijke garantie op verborgen materiaal-, ontwerp-of fabricagefouten van producten en waardoor zij ongeschikt voor gebruik zijn, op grond van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek,
- garanties verstrekt door de fabrikanten van de producten, volgens prognose van deze laatsten.

Om hun rechten te handhaven, moet de Klant, op straffe van verlies van iedere handeling daarop betrekking hebbende, de verkoper informeren over het bestaan van gebreken, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen de termijnen omschreven in de artikelen L211-12 van de Consumptie Code en artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Afwijzing van garantie

Geen garantie zal worden gegeven als het product onderhevig is aan verandering zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper of bij interventies als reparatie of onderhoud door personen die niet door de fabrikant zijn aangewezen (of indien het verkochte artikel op een niet gebruikelijke manier is gebruikt of onder niet gebruikelijke omstandigheden zoals aangegeven in de handleiding van de fabrikant).

13 - GEDEELTELIJKE NIET- GELDIGHEID

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig verklaard zijn onder een wet, regelgeving of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen overige bepalingen volledig van kracht blijven en hun reikwijdte houden.

14 - GEEN AFSTAND

Indien het feit dat een van de partijen zich niet laat voorstaan op een mankement tegenover de andere partij met betrekking tot één van de verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene verkoopvoorwaarden, kan dit niet worden uitgelegd voor de toekomst als een verzaking van de verplichting in kwestie.
15 – TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De verkoop van producten zijn onderworpen aan het Franse recht.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering, schending van het contract tussen de verkoper en de klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in termen van het gemeen recht.

16 - GEGEVENSBESCHERMING

In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 "Informatiek & vrijheden", wordt de klant geïnformeerd dat de antwoorden op de verschillende vragenlijsten nodig zijn voor de registratie en het creëren van haar persoonlijke Klantomgeving.

De ontvangen informatie en de later door het gebruik van de Website ontvangen informatie blijft vertrouwelijk en wordt automatisch verwerkt. Deze informatie kan worden overgedragen aan zusterbedrijven, moederbedrijf en / of filialen van de verkoper en / of partners voor marketing doeleinden, behalve bij uitdrukkelijke oppositie van de houder.

De klant heeft recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van betrokken gegevens bij de klantenservice.

17 - LID TOEVOEGEN AAN DE PECHEUR.COM-FAMILIE

De mogelijkheid om een andere persoon aan te brengen als lid, is beperkt tot elke klant met een account bij Pecheur.com, die hiermee tenminste één compleet afgehandelde bestelling heeft gedaan. De klant kan iedereen aanbrengen als lid, die een e-mailadres heeft dat niet geassocieerd is met een Pecheur.com-account of dat geassocieerd is aan een account bij Pecheur.com waar vandaan nog geen compleet afgehandelde bestelling is gedaan; of iedereen met een e-mailadres waarvoor niet al een aanvraag voor lidmaatschap in behandeling is. Wanneer een lidmaatschapsaanvraag wordt ingediend, ontvangt het kandidaatlid een uitnodiging per e-mail en hij zal 60 dagen de tijd hebben om zijn eerste bestelling te doen. Een lidmaaatschap wordt in behandeling genomen zodra het door u aangebrachte lid een bestelling plaatst van minimaal 10€. Het door u aangebrachte lid ontvangt een kado wanneer zijn eerste bestelling een minimumbedrag heeft van 10€. Elke kandidaatlid heeft slechts recht op één geschenk. Dit geschenk is niet vooraf gedefinieerd, kan het variëren van kandidaatlid tot kandidaatlid.

Wanneer de eerste bestelling wordt verzonden aan het kandidaatlid, zal de aanbrenger een tegoedbon ontvangen van € 5,- (als de aanbrenger minder dan 5 leden heeft aangebracht) of een tegoedbon van € 10,- (vanaf het 5e aangebrachte kandidaatlid). De aanbrenger ontvangt een tegoedbon wanneer het door hem aangebrachte lid een bestelling heeft geplaatst met een minimumbedrag van 10€. De waarde van de tegoedbon kan evolueren tijdens uitzonderlijke periodes (bijv : speciale acties). Elke bon is 366 dagen geldig, met ingang vanaf de datum van verzending van de bestelling van het kandidaatlid. De aanbrenger zal een e-mail ontvangen als hij zijn voucher kan gebruiken. De aanbrenger zal op elk moment toegang hebben op zijn klantruimte "Tegoedbonnen aangebrachte leden" tot de geschiedenis van de tegoedbonnen en de resterende looptijd van elk er van. Een tegoedbon is persoonlijk, ondeelbaar, niet-overdraagbaar, kan niet gedeeltelijk gebruikt worden, wordt niet terugbetaald en zal niet leiden tot financiële compensatie in welke vorm dan ook. Verkoper behoudt zich het recht voor om een tegoedbon te reactiveren of een andere tegoedbon te zenden als een commercieel gebaar. Een tegoedbon is geldig op alle prijzen op de website (blauw, rood, zwart, paars) en is niet geldig voor verzending. Een tegoedbon kan gebruikt worden in combinatie met een aanbiedingscoupon, een teruggavetegoed, of het gebruik van een fugamkaart. De aanbrenger kan gebruik maken van zijn (of haar) tegoedbon(nen) bij het plaatsen van een bestelling, tijdens fase 2 "Mijn gegevens". Hij kan in geen geval gebruik maken van een aantal tegoedbon(nen), waarvan de gezamelijke waarde groter is dan het totale bedrag van de bestelling (exclusief verzendkosten, en een eenmaal toegepaste korting). De Verkoper houdt zich het recht voor om aankoopbonnen te ’annuleren in het geval van retournering of terugbetaling van de bestelling van het aangemelde lid. In geval van annulering van een bestelling kan de aanbrenger de klantenservice vragen zijn of haar tegoedbon(nen) te reactiveren. In het geval van beëindiging van het lidmaatschapsprogramma houden de Klanten hun aankoopbon(nen) tot aan het gebruik of het einde van de geldigheidsperiode. De verkoper behoudt zich het recht voor de voordelen verbonden aan het lidmaatschap (waardebonnen, geschenken) in te trekken bij gebruik dat niet in de geest van het lidmaatschap past (het lid moet een derde kennis laten maken met de website Pecheur.com).

Klanten beoordelingen

Trustpilot